Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze

Opiniowanie podwyżek wstrzymane

Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję, że ze względu na brak nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia

– z dnia 8 września 2015r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz

– z dnia 14 października 2015r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, uwzględniających treść

Porozumienia z dnia 9 lipca 2018r. zawartego w Warszawie pomiędzy OZZPiP oraz NIPiP,  a Ministrem Zdrowia i Prezesem NFZ,
zasadne jest wstrzymanie występowania o wydawanie opinii w sprawie podziału dodatkowych środków przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej, udzielanych przez pielęgniarki i położne do czasu opublikowania zmian.