Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze

Tworzenie zespołów kryzysowych przy okręgowych izbach pielęgniarek i położnych

W związku z powołaniem Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP przedstawiam Państwu wytyczne dla tworzenia zespołów kryzysowych przy Państwa Okręgowej Izbie:


1. Bieżące monitorowanie sytuacji związanej z zasobami kadrowymi oraz występującymi problemami związanymi m. in. z zabezpieczeniem w środki ochrony osobistej pielęgniarek i położnych.
2. Wsparcie merytoryczne i logistyczne dla członków okręgowej izby oraz podejmowania doraźnych działań w sytuacjach kryzysowych.
3. Uruchomienie pomocy psychologicznej i prawnej dla członków oipip.
4. Ścisła współpraca z Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych, która koordynuje działania pomiędzy Ministerstwem Zdrowia, Głównym Inspektorem Sanitarnym, Narodowym Funduszem Zdrowia oraz Rządem RP, jak również w zakresie wszelkich uregulowań prawnych związanych z sytuacją epidemiologiczną w kraju.
5. Współpraca z kierowniczą kadrą pielęgniarską i położniczą w szpitalach i poz oraz z konsultantami wojewódzkimi w dziedzinach pielęgniarstwa i położnictwa, a w szczególności z konsultantami wojewódzkimi w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego.

(...)

Z poważaniem
Prezes
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
Zofia Małas