Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze

Wniosek do opiniowania podwyżek dla pielęgniarek i położnych

Aktualizacja!

Poniżej udostępniamy do pobrania dwa ważne dokumenty:

  • Uchwała nr 1616/VIIP/2019 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 9 lipca 2019. Dotyczy ona poprawek do tabeli stanowiącej załącznik do wspomnianej uchwały. Pismo [Pobierz pdf]
  • Załącznik do uchwały (wniosek) [pobierz pdf]

ZARZĄDZENIE Nr 100/2018/DSOZ PREZESA NFZ

ZARZĄDZENIE Nr 100/2018/DSOZ
PREZESA
NARODOWEGO  FUNDUSZU  ZDROWIA

z dnia 26 września 2018 r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 159 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 122/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, zmienionym zarządzeniem Nr 10/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 lutego 2018 r. oraz zarządzeniem Nr 62/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 czerwca 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 15 w ust. 2 w pkt 4 lit. b otrzymuje brzmienie:

 „b) od dnia 1 września 2018 r. – współczynnik 1,30;”;

2) załącznik nr 1 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku
nr 1 do niniejszego zarządzenia;

3) załącznik nr 2 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku
nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zobowiązuje się dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do wprowadzenia niezbędnych zmian wynikających z wejścia w życie przepisów zarządzenia, o którym mowa w § 1, do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

                                              

PREZES

NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Andrzej Jacyna1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1515, 1532, 1544, 1552 i 1669.

Komunikat

Komunikat

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi opiniowania wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych określonego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1681) informujemy, iż wydanie opinii przez OIPiP może nastąpić po spełnieniu warunków poniższej procedury.

Procedura jest następująca:

  1. W terminie od 1.09 do 14.09.2018 - przesyłanie przez świadczeniodawców do oddziału wojewódzkiego NFZ informacji o liczbie pielęgniarek i położnych objętych regulacjami OWU (zgodnie z § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia)
  2. W terminie do 28.09.2018 - przygotowanie i przesłanie aneksów do umów przez oddział wojewódzki NFZ do świadczeniodawców – (zgodnie z § 2 ust. 4 ww. rozporządzenia - w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji od świadczeniodawcy)
  3. Świadczeniodawca niezwłocznie po otrzymaniu zmiany umowy (aneksu) przekazuje propozycję podziału środków do OIPiP
  4. Opiniowanie przez OIPiP odbywa się w terminie 21 dni od dnia otrzymania propozycji podziału środków od świadczeniodawcy (najpóźniej do 19.10.2018) Propozycja podziału środków powinna zawierać numer aneksu do umowy, wysokość dodatkowych środków przekazanych przez oddział wojewódzki NFZ na realizację zapisów ww. rozporządzenia, liczbę pielęgniarek i położnych objętych zapisami rozporządzenia z podziałem na formę zatrudnienia

Prezes NRPiP

Zofia Małas

ZARZĄDZENIE Nr 99/2018/DSOZ PREZESA NFZ

ZARZĄDZENIE Nr 99/2018/DSOZ
PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 25 września 2018 r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków wypłaty należności i rozliczania kwoty zobowiązania wynikających z realizacji postanowień rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów

 

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.poz. 1510, z późn. zm.1)) oraz § 2 ust. 8, w zw. z § 4 ust. 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628), zarządza się, co następuje:

 

§ 1. W zarządzeniu Nr 79/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków wypłaty należności i rozliczania kwoty zobowiązania wynikających z realizacji postanowień rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów, zmienionym zarządzeniem Nr 89/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. oraz zarządzeniem Nr 68/2017/DSOZ
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 sierpnia 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

1)    załącznik nr 3 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1  do niniejszego zarządzenia;

2)    załącznik nr 4 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

 

                                   PREZES

                                   NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

                                   Andrzej Jacyna1)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1515, 1532, 1544, 1552 i 1669.